Samhällsansvar - Happident

Samhällsansvar

Happidents övergripande miljömål

Vi vill som organisation bidra till ett hållbart samhälle och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Vi strävar så långt det är praktiskt möjligt efter att alltid uppfylla miljöbalkens hänsynsregler. Vi väger alltid in miljöaspekter vid val av produkter och tjänster. Hos Happident följer och vi alltid de lagar, förordningar och rekommendationer som finns på miljöområdet.

Dessa åtgärder går bland annat ut på att säkra genomtänkta val av förbrukningsprodukter, säkra läkemedelsrutiner, minska mängden deponi genom källsortering (där det är möjligt), minska energiåtgången på alla våra kliniker, hantera avfall på optimalt sätt och arbeta digitalt i alla lägen om den tekniska möjligheten finns för att spara på papper, och bläck.

Happidents miljöarbete är en del av vår organisations kontinuerliga kvalitetssäkringsarbete, vilket bedrivs aktivt på varje klinik.

Digitalisering, röntgen och amalgamhantering

Digitaliserade journaler minskar avsevärt behovet av papper och pappersbaserat arkivutrymme. Digitaliserade journaler ger oss dessutom snabbare tillgång till nödvändiga uppgifter vid behandlingstillfället vilket gör att vi snabbare kan ställa diagnos och påbörja eventuellt nödvändiga behandlingar. Vi rekommenderar också att vi skickar dig kallelser via sms, och ibland via mejl, för att underlätta och spara på papper, bläck och minska den ekologiska påverkan som all brevhantering och transporter innebär.
Som en nytänkande och modern organisation vill vi gärna leda denna utveckling och arbeta mot att kunna skicka även kvitton och behandlingsplaner via mejl i framtiden, allt integrerat i vårt journalsystem.

I våra kliniker använder vi digital röntgen vilket innebär avsevärt mindre exponering av röntgenstrålning för patienter och personal, snabbare framkallning samt ingen miljöpåverkan vid framkallningsprocessen då inga miljöfarliga vätskor (fotokemikalier) behöver användas.

Happident hanterar amalgamrester från kliniskt arbete och har därför säkra metoder och rutiner för att ta hand om amalgamavfall. På alla Happidents kliniker skickar vi allt vårt amalgamavfall och annat miljöfarligt avfall i förslutna behållare för destruktion via dedikerade avfallshanterare.